Instytut Geografii

Zarządzanie Kryzysowe w Środowisku

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROCESU DYPLOMOWANIA

dla kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku

 

Dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania i oceny pracy dyplomowej – inżynierskiej  oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).
 • Obowiązującej Uchwały Senatu UKW w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów.
 • Obowiązującego Zarządzenia Rektora UKW w sprawie zasad określania liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Obowiązującego Zarządzenia Rektora w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
 • Obowiązującego Zarządzenia JM Rektora UKW w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów i odpisu suplementu do dyplomu.
 • Obowiązującej procedury zatwierdzania tematów prac dyplomowych na Kolegium III.

Niniejsze szczegółowe zasady procesu dyplomowania dla kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku obowiązują od roku akademickiego 2019/2020.

1. Wymagania określające: wybór promotora, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, obowiązki promotora, recenzentów oraz dziekanatu, termin złożenia pracy dyplomowej, warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego, ocenę pracy i egzaminu dyplomowego, regulują zapisy uchwał i zarządzeń wewnętrznych UKW.

2. Do szczegółowych wymagań na kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku należy:

 • tematyka prac inżynierskich powinna obejmować wiedzę oraz umiejętności z hydrologii, meteorologii, geochemii środowiska, zarządzania kryzysowego w obszarze powyższych składowych w aspekcie obowiązujących lub przewidywanych procedur działań profilaktycznych, ratowniczych oraz likwidacji zniszczeń jakie powstały w rezultacie klęsk żywiołowych, ekologicznych, katastrof komunikacyjnych, np. powodzie, pożary lasów, epidemie (pandemie), zanieczyszczenie wody, powietrza, trąby powietrzne, itp.;
 • podstawową formą pracy inżynierskiej jest projekt o charakterze aplikacyjnym, opracowany na podstawie rzeczywistych danych miasta, dzielnicy, gminy, regionu, opisujący i przedstawiający z wykorzystaniem technik kartograficznych oraz GIS-owych, warianty możliwych działań między innymi: organów administracji rządowej i samorządowej, służb nadzorujących stan środowiska, służb ratowniczych oraz oczekiwanych zachowań miejscowej ludności.

3. Praca dyplomowa – inżynierska powinna zawierać odpowiednią liczbę znaków typograficznych:

 • co najmniej 60 tys. znaków typograficznych ze spacjami (nie wliczając aneksu lub załączników),

Tabele i ryciny (wykresy, mapy, fotografie) przelicza się według zasady:  3000 cm2 powierzchni odpowiada 40 tys. znaków typograficznych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU I REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

I. Układ rozdziałów i podrozdziałów

Strona tytułowa

Oświadczenie autora pracy dyplomowej

Streszczenie pracy dyplomowej

Spis treści - powinien zawierać szczegółowy spis wszystkich rozdziałów i podrozdziałów z uwzględnieniem ich numeracji oraz podaniem strony.

Rozdziały i podrozdziały – czcionka pogrubiona, opatrzone numeracją według wzoru:

1. Wprowadzenie

    1.1. Cel i zakres pracy

    1.2. Materiały źródłowe

    1.3. Metody badań

2. Rozdział(y) "teoretyczny(e)"- definiujący rozważane zagadnienie i opisujący aktualny stan wiedzy w obszarze związanym z tematem pracy.

3. Rozdział(y) przedstawiający(e) wyniki badań własnych

W przypadku pracy teoretycznej rozdział(y) dotyczący badań własnych  nie obowiązuje.

4. Podsumowanie - syntetyczne ujęcie wyników badań w odniesieniu do celu pracy, ewentualnie zalecenia na przyszłość.

Literatura

Spisy tabel; Spis rycin; Spis fotografii (spisy powinny zawierać wykaz stron, na których się znajdują)

Załączniki

II. Zasady formatowanie tekstu pracy

 • Nie należy stawiać kropek na końcu tytułu rozdziału lub podrozdziału;
 • Tekst pracy - czcionka Times New Roman 12 pkt., niepogrubiona;
 • Marginesy: wewnętrzny (lewy) - 3 cm, zewnętrzny (prawy) - 2,5 cm, górny i dolny - 2,5cm;
 • Numeracja stron automatyczna, położenie: dół strony (stopka), wyrównanie do prawej (na zewnątrz strony), bez numeru na pierwszej stronie (pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa);
 • Odstępy pomiędzy znakami standardowe (100%), pomiędzy wyrazami wstawiać tylko pojedynczą spację;
 • Interlinia - odstępy między wierszami 1,5 wiersza;
 • Tekst powinien być wyjustowany;
 • Jeżeli występuje dzielenie wyrazów – zastosować automatyczną opcję;
 • Na końcu wiersza nie powinny występować pojedyncze litery lub spójniki. W celu przeniesienie spójnika do kolejnego wiersza użyć tzw. „twardej spacji”, (kombinacja klawiszy: Ctrl + Shift + spacja);
 • Tytuły tabel - umieszczone nad nimi. Rysunki/zdjęcia/wykresy - podpisy umieszczamy pod nimi. Wszystko musi być opatrzone numeracją w celu umożliwienia odwoływania się do nich w tekście.

III. Inne zalecenia

Należy pamiętać, aby praca składała się z rozdziałów o podobnej długości. Szczególnie należy unikać zachwiania proporcji między częścią teoretyczną i praktyczną, nadmiernie rozbudowując tę pierwszą kosztem drugiej.

Wypunktowania czy numerowania należy rozpoczynać wielką lub małą literą w zależności od treści tego wypunktowania (zdania wymagają rozpoczęcia wielką literą, proste wyliczenia nie).

Ryciny i tabele

Rysunki i wykresy muszą być czytelne, należy unikać w szczególności wykresów kołowych czy „torcikowych” prezentujących zbyt dużą ilość danych. Nie należy powtarzać danych prezentowanych w tabelach ponownie w formie wykresów. Wykresy i tabele powinny być umieszczone możliwie najbliżej miejsc, w których są opisywane, jeżeli jednak tabela jest bardzo duża, zaleca się umieszczenie jej w załączniku, a w tekście powołać się na odpowiedni załącznik.

Odwołania do literatury

Fragmenty pracy, w których Autor odwołuje się do literatury, muszą być jasno zaznaczone poprzez umieszczenie odpowiedniego odnośnika literaturowego jednoznacznie wskazującego do jakiej publikacji Autor się odwołuje. Podczas odwoływania się do źródeł stosujemy styl harwardzki. Jeżeli to niezbędne dla konstrukcji pracy lub stosowanej argumentacji, wszelkie bezpośrednie cytaty powinny być oznaczone cudzysłowem (nie zwalnia to od konieczności podania ich źródła). Zamieszczanie obszernych fragmentów bezpośrednio przepisanych (skopiowanych) z różnych książek (czasopism) i innych materiałów źródłowych jest niedopuszczalne i jest formą plagiatu.

Wykorzystanie rysunków (skopiowanych z literatury) czy tabel przygotowanych na podstawie literatury należy wyraźnie oznaczyć przez wskazanie ich źródła.

Styl wypowiedzi

Zdania powinny być proste, jasne i zrozumiałe, jednak nie nadmiernie uproszczone. Nie należy używać zwrotów potocznych i kolokwialnych. W pracach dyplomowych najczęściej przyjmuje się używanie formy bezosobowej (zrobiono, przeanalizowano, wyciągnięto wnioski).

Proces dyplomowania obowiązujący w Kolegium III UKW - kliknij tutaj