Instytut Geografii

Turystyka i Rekreacja

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROCESU DYPLOMOWANIA

dla kierunku Turystyka i Rekreacja I i II stopień

Dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).
 • Obowiązującej Uchwały Senatu UKW w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów.
 • Obowiązującego Zarządzenia Rektora UKW w sprawie zasad określania liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Obowiązującego Zarządzenia Rektora w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
 • Obowiązującego Zarządzenia JM Rektora UKW w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów i odpisu suplementu do dyplomu.
 • Obowiązującej procedury zatwierdzania tematów prac dyplomowych na Kolegium III.

Niniejsze szczegółowe zasady procesu dyplomowania dla kierunku Turystyka i Rekreacja I i II stopień obowiązują od roku akademickiego 2019/2020.

1. Wymagania określające:wybór promotora, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, obowiązki promotora, recenzentów oraz dziekanatu, termin złożenia pracy dyplomowej, warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego, ocenę pracy i egzaminu dyplomowego, regulują zapisy uchwał i zarządzeń wewnętrznych UKW.

2. Do szczegółowych wymagań na kierunku Turystyka i Rekreacja należy:

 • prowadzenie prac dyplomowych, których tematyka zwiera się w problematyce turystyki i rekreacji,
 • w uzasadnionych przypadkach (tj. w odniesieniu do studentów uzdolnionych lub wykazujących podczas toku studiów zainteresowanie badaniami naukowymi) dopuszcza się realizowanie prac interdyscyplinarnych
 • ze względu na profil praktyczny kierunku turystyka i rekreacja zaleca się, by prace dyplomowe miały charakter aplikacyjny

3. Praca dyplomowa powinna zawierać odpowiednią liczbę znaków typograficznych:

 • licencjacka lub inżynierska co najmniej 60 tys. znaków typograficznych ze spacjami (nie wliczając aneksu lub załączników) tj około 30 - 35 stron
 • magisterska co najmniej 100 tys. znaków typograficznych ze spacjami (nie wliczając aneksu lub załączników) tj. nie mniej niż 45 stron

4. Układ i redakcja pracy dyplomowej dla kierunku turystyka i rekreacja powinny uwzględniać wymagania określone w załącznikach nr 1 i 2

Proces dyplomowania obowiązujący w Kolegium III UKW - kliknij tutaj