Instytut Geografii

Rewitalizacja Dróg Wodnych

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROCESU DYPLOMOWANIA

dla kierunku Rewitalizacja Dróg Wodnych

 

Dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).
 • Obowiązującej Uchwały Senatu UKW w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów.
 • Obowiązującego Zarządzenia Rektora UKW w sprawie zasad określania liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Obowiązującego Zarządzenia Rektora w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
 • Obowiązującego Zarządzenia JM Rektora UKW w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów i odpisu suplementu do dyplomu.
 • Obowiązującej procedury zatwierdzania tematów prac dyplomowych na Kolegium III.

Niniejsze szczegółowe zasady procesu dyplomowania dla kierunku Rewitalizacja Dróg Wodnych obowiązują od roku akademickiego 2019/2020 (studia inżynierskie pierwszego stopnia).

 1. Wymagania określające: wybór promotora, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, obowiązki promotora, recenzentów oraz dziekanatu, termin złożenia pracy dyplomowej, warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego, ocenę pracy i egzaminu dyplomowego, regulują zapisy uchwał i zarządzeń wewnętrznych UKW.

 2. Praca dyplomowa powinna zawierać odpowiednią liczbę znaków typograficznych - co najmniej 60 tys. znaków typograficznych ze spacjami (nie wliczając aneksu lub załączników). Tabele i ryciny (wykresy, mapy, fotografie) przelicza się według zasady: 3000 cm2 powierzchni odpowiada 40 tys. znaków typograficznych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU I REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

I. Układ rozdziałów i podrozdziałów

Strona tytułowa

Oświadczenie autora pracy dyplomowej (zamieszczone na początku pracy po stronie tytułowej)

Streszczenie pracy dyplomowej (zamieszczone na początku pracy po oświadczeniu autora)

Spis treści - powinien zawierać szczegółowy spis wszystkich rozdziałów i podrozdziałów z uwzględnieniem ich numeracji oraz podaniem strony, (zamieszczony na początku pracy po streszczeniu)

Wykaz skrótów i symboli (część nienumerowana)

Wprowadzenie (część nienumerowana) obejmujące informacje wprowadzające w tematykę badań.

Rozdział 1. (Tytuł rozdziału pierwszego) dotyczący zagadnień metodologiczno - teoretycznych. Powinien zawierać część pracy dotyczącą opisu założeń pracy (cele, hipotezy, problemy badawcze) oraz część opisującą metodę badawczą służącą rozwiązaniu określonego problemu - opis materiałów i metod, narzędzi i procedur badawczych, metody analizy statystycznej, definiujący rozważane zagadnienie i opisujący aktualny stan wiedzy w obszarze związanym z tematem pracy, np.:

Rozdział 1. Wstęp

1.1. Cel i zakres pracy (np.: cel, cel główny realizowany przez cele szczegółowe, bądź pytania badawcze

lub hipotezy; zakres pracy: czasowy, przestrzenny, merytoryczny)

1.2. Literatura i pojęcia stosowane w pracy

1.3. Metody i materiały źródłowe

Należy zwrócić uwagę aby opis zakresu merytorycznego pracy (jeśli taki zostanie zamieszczony) nie był tym samym tekstem, co streszczenie w załączniku.

Rozdział 2. (Tytuł rozdziału drugiego) dotyczący analiza obszaru badań lub społeczno-ekonomicznych, środowiskowych uwarunkowańwystępowania zjawiska omawianego w pracy.(zamieszczenie rozdziału 2 jest opcjonalne w zależności od typu pracy i analizowanego zagadnienia).

Rozdział 3. (Tytuł rozdziału trzeciego) dotyczący wyników badań (analizy, koncepcje, plany rozwoju– w zależności od rodzaju i tematyki pracy). W pracy może być więcej niż jeden rozdział poświecony tej tematyce jeżeli praca zakłada analizę zagadnień w różnych obszarach albo różnymi metodami (np.: wyniki badań ankietowych i koncepcja kartograficzna zagospodarowania przestrzeni).

Zakończenie lub podsumowanie, wnioski końcowe (część nienumerowana) - syntetyczne ujęcie wyników badań w odniesieniu do celu pracy, ewentualnie zalecenia na przyszłość.

Literatura/Bibliografia (część nienumerowana)

Spisy tabel, rycin, fotografii (części nienumerowane)

Aneks/Załączniki (części nienumerowane)

II. Zasady formatowania tekstu pracy

 • Rozdziały i podrozdziały powinny być zapisane czcionką pogrubioną, opatrzone numeracją według wzoru:

          1.1. …………

          1.2. …………

                1.2.1. ……….

 • Nie należy stawiać kropek na końcu tytułu rozdziału lub podrozdziału;
 • Każdy kolejna cześć pracy (rozdział główny powinien zaczynać się na nowej stronie);
 • Tekst pracy - czcionka Times New Roman 12 pkt., niepogrubiona;
 • Marginesy: margines na oprawę – 0,5cm, margines prawy i lewy – od 2cm do 2,5cm, górny i dolny - 2cm- 2,5cm;
 • Numeracja stron automatyczna, położenie: dół strony (stopka), wyrównanie do prawej (na zewnątrz strony), bez numeru na pierwszej stronie (pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa), kolejną (drugą) jest strona obejmująca spis treści;
 • Odstępy pomiędzy znakami standardowe (100%), pomiędzy wyrazami wstawiać tylko pojedynczą spację;
 • Interlinia - odstępy między wierszami 1,5 wiersza;
 • Tekst powinien być wyjustowany;
 • Należy tak rozmieszczać komponenty pracy (ryciny, tabele, zdjęcia) aby unikać pozostawiana pustych miejsc na stronach;
 • Jeżeli występuje dzielenie wyrazów – zastosować automatyczną opcję;
 • Na końcu wiersza nie powinny występować pojedyncze litery lub spójniki. W celu przeniesienie spójnika do kolejnego wiersza użyć tzw. „twardej spacji”, (kombinacja klawiszy: Ctrl + Shift + spacja);
 • Tytuły tabel - umieszczone nad nimi. Ryciny/zdjęcia – podpisy umieszczamy pod nimi. Wszystko musi być opatrzone numeracją w celu umożliwienia odwoływania się do nich w tekście. Wszystkie umieszczone w pracy tabele, ryciny, fotografie należy przywołać w tekście. Źródła tabel, rycin, zdjęć, należy podać pod nimi. Niewłaściwym jest stosowanie zamiennie określeń rycina, rysunek, wykres.

III. Inne zalecenia

Styl wypowiedzi - zdania powinny być proste, jasne i zrozumiałe, jednak nie nadmiernie uproszczone. Nie należy używać zwrotów potocznych i kolokwialnych. W pracach dyplomowych najczęściej przyjmuje się używanie formy bezosobowej (zrobiono, przeanalizowano, wyciągnięto wnioski).

Objętość rozdziałów - należy pamiętać, aby praca składała się z rozdziałów o podobnej długości. Szczególnie należy unikać zachwiania proporcji między częścią teoretyczną i praktyczną, nadmiernie rozbudowując tę pierwszą kosztem drugiej.

Wypunktowania czy numerowania - należy rozpoczynać wielką lub małą literą w zależności od treści tego wypunktowania (zdania wymagają rozpoczęcia wielką literą, proste wyliczenia nie).

Ryciny i tabele - ryciny muszą być czytelne, należy unikać w szczególności wykresów prezentujących zbyt dużą ilość danych. Nie należy powtarzać danych prezentowanych w tabelach ponownie w formie rycin. Tabele i ryciny powinny być umieszczone możliwie najbliżej miejsc, w których są opisywane, jeżeli jednak tabela jest bardzo duża, zaleca się umieszczenie jej w załączniku, a w tekście powołać się na odpowiedni załącznik. Zaleca się umieszczać tabelę na jednej stronie, jeżeli istniej konieczność zamieszczenia w tekście obszernej tabeli podzielonej na 2 strony, należy powtórzyć głowę tabeli a tytuł opatrzyć stwierdzeniem ciąg dalszy tabeli nr … .

Odwołania do literatury - fragmenty pracy, w których Autor odwołuje się do literatury, muszą być jasno zaznaczone poprzez umieszczenie odpowiedniego odnośnika literaturowego jednoznacznie wskazującego jaki fragment pracy jest nim objęty. Jeżeli to niezbędne dla konstrukcji pracy lub stosowanej argumentacji, wszelkie bezpośrednie cytaty powinny być oznaczone cudzysłowem i kursywą (nie zwalnia to od konieczności podania ich źródła). Zamieszczanie obszernych fragmentów bezpośrednio przepisanych (skopiowanych) z różnych książek (czasopism) i innych materiałów źródłowych jest niedopuszczalne i jest formą plagiatu.

Wykorzystanie rysunków (skopiowanych z literatury) czy tabel przygotowanych na podstawie literatury należy wyraźnie oznaczyć przez wskazanie ich źródła.

Cytowania ze stron internetowych wymagają podania adres (np.: https://www.wp.pl/) oraz daty dostępu (np.: 15.10.2019 r.)

Wszystkie pozycje z literatury powinny mieć odwołanie w tekście.

W pracy należy zastosować jednolity sposób cytowania literatury np.:

 • System harwardzki - podanie w nawiasie znajdującym się bezpośrednio za cytowanym tekstem - nazwiska autora, roku wydania, ewentualne stronę) np. (Kowalski, 2012, s. 45).
 • System oksfordzki - poprzez podania przypisów bibliograficznych (odsyłaczy), przypisy powinny być zamieszczane na dole strony oddzielone od głównego teksty. W celu uniknięcia nadmiernego rozbudowywania przypisów zaleca się stosowanie skrótów: op. cit., ibidem (op. cit. - opus citatum - łac. dzieło cytowane lub opere citato - z działa cytowanego; ostatnio cytowane dzieło - idem lub ibidem) lub tamże i jw. - jak wyżej.
 • Przypisy numeryczne - podanie w tekście w nawiasie kwadratowym numeru odnoszącego się do pozycji zamieszczonej w spisie bibliograficznym.

Skróty - zastosowane w pracy skróty i symbole powinny przy pierwszym ich użyciu zostać wyjaśnione np.: ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), Mikrometr (symbol: μm).

Proces dyplomowania obowiązujący w Kolegium III UKW - kliknij tutaj