Instytut Geografii

Geografia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROCESU DYPLOMOWANIA

dla kierunku Geografia

Dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).
 • Obowiązującej Uchwały Senatu UKW w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów.
 • Obowiązującego Zarządzenia Rektora UKW w sprawie zasad określania liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Obowiązującego Zarządzenia Rektora w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
 • Obowiązującego Zarządzenia JM Rektora UKW w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów i odpisu suplementu do dyplomu.
 • Obowiązującej procedury zatwierdzania tematów prac dyplomowych na Kolegium III.

Niżej wymienione szczegółowe zasady procesu dyplomowania dla kierunku Geografia obowiązują od roku akademickiego 2019/2020.

1. Wymagania określające: wybór promotora, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, obowiązki promotora, recenzentów oraz dziekanatu, termin złożenia pracy dyplomowej, warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego, ocenę pracy i egzaminu dyplomowego, a także kwestie związane ze sporządzaniem oraz wydawaniem dyplomów i suplementu do dyplomu regulują zapisy następujących uchwał i zarządzeń wewnętrznych UKW:

 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/2018/2019 Senatu UKW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 • Ramowa procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych przyjęta przez Radę Kolegium III w dniu 5.11.2019 r.,
 • Zarządzenie Nr 28/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA),
 • Zarządzenie Nr 23/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów i odpisu suplementu do dyplomu.

2. Na studiach I stopnia studenci przygotowują prace licencjackie, a na studiach II stopnia prace magisterskie, których problematyka mieści się w zakresie nauk o Ziemi i środowisku, oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

3. Ze względu na rodzaj prace dyplomowe pisane na kierunku Geografia mogą mieć charakter:

 • prac przeglądowych, w których przeprowadza się analizę porównawczą literatury dotyczącej określonego problemu,
 • prac badawczych, w których piszący skupiają się na odkrywaniu nowych faktów i ich wyjaśnianiu w oparciu o własne badania naukowe.

W pracach tych może być realizowany zarówno cel poznawczy, metodyczny lub aplikacyjny.
Zaleca się, aby w pracach magisterskich był realizowany cel aplikacyjny.

4. Praca dyplomowa powinna zawierać odpowiednią liczbę znaków typograficznych:

 • licencjacka co najmniej 60 tys. znaków typograficznych ze spacjami (nie wliczając aneksu lub załączników),
 • magisterska co najmniej 100 tys. znaków typograficznych ze spacjami (nie wliczając aneksu lub załączników).

Tabele i ryciny (wykresy, mapy, fotografie) przelicza się według zasady: 3000 cm2 powierzchni odpowiada 40 tys. znaków typograficznych.

5. Wymagania dotyczące układu i redakcji pracy dyplomowej znajdują się w załączniku Nr 1 do niniejszego dokumentu.

Proces dyplomowania obowiązujący w Kolegium III UKW - kliknij tutaj