Instytut Geografii

Na pierwszym planie znajduje się połamane drzewo, w tle widoczne tornado

Zarządzanie kryzysowe w środowisku

Wiedza o środowisku podstawą zarządzania kryzysowego 

Doświadczamy niemal na co dzień, jak różnorodne czynniki meteorologiczne i hydrologiczne przyczyniają się do zmian warunków bytowych, co może spowodować obniżenie bezpieczeństwa ludności zamieszkałej na danym obszarze. Monitorowanie oraz reagowanie na owe zakłócenia wymaga troskliwej opieki organów administracji publicznej, a w tym, wielu specjalistów zatrudnionych w centrach zarządzania kryzysowego.

Kierunek Zarządzanie Kryzysowe w Środowisku zapewnia wykształcenie specjalistów kompetentnych w zakresie analizowania czynników meteorologicznych i hydrologicznych, oceny ich wpływu na komfort bytowy miejscowej ludności oraz podejmowania skutecznych decyzji w razie wystąpienia zdarzeń niekorzystnych lub kryzysowych. W takim ujęciu jest to współcześnie oczekiwany interdyscyplinarny, unikatowy tok kształcenia praktycznego - łączy teorię z praktyką, integrujący trzy obszary nauk: społecznych, przyrodniczych i technicznych.

Bloki do wyboru:

  • Blok I związany z zarządzaniem kryzysowym w środowisku atmosferycznym - charakteryzuje się programem ukierunkowanym na problematykę związaną z przebiegiem zjawisk pogodowych, prognozowaniem ich przebiegu oraz modelowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.
  • Blok II związany z zarządzaniem kryzysowym w środowisku wodnym - wyróżnia się większą ilością przedmiotów związanych z zasobami środowiska wodnego, w tym z modelowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku wodnym, glebowym oraz prognozowaniu zasięgu zjawisk powodzi i suszy.  

Absolwent studiów posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności odnoszące się do klasyfikowania zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w aspekcie potrzeb zarządzania kryzysowego. Zna odpowiednie procedury organizowania monitoringu oraz wykonywania pomiarów wielkości wrażliwych na stan środowiska. Zna i potrafi posługiwać się metodami opracowywania danych niezbędnych do opracowania diagnozy oraz prognozy zmian. Potrafi wykorzystać swoje umiejętności do podejmowania decyzji dla działań profilaktycznych, organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz likwidacji szkód.

Gdzie możesz znaleźć pracę po zarządzaniu kryzysowym w środowisku?

Absolwent jest przygotowany do pracy;

  • w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w tym w komórkach zarządzania kryzysowego,
  • monitoringu środowiska,
  • w terenowych oddziałach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB),
  • w służbie Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) i Meteorologicznej Osłonie Kraju (MOK). 

Zobacz więcej na www.rekrutacja.ukw.edu.pl