Instytut Geografii

Turystyka i rekreacja

Dokumenty regulujące Praktykę zawodową studentów kierunku Turystyka i rekreacja:

  1. Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Praktyk Zawodowych oraz wprowadzenia Regulaminu Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
  2. Program praktyki zawodowej dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021: II rok TiR MU - 3 semestr (150 godz.)

Szczegółowych informacji udziela kierunkowy opiekun praktyki zawodowej:

Terminarz praktyki zawodowej studentów Turystyki i rekreacji w roku akademickim 2020/2021:

  • 14.10.2020 r. - zebranie organizacyjne (przekazanie niezbędnych informacji dotyczących praktyki zawodowej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021) – spotkanie na platformie MS Teams
  • 27.01.2021 r. – I termin zaliczenia praktyki
  • 22.02.2021 r. – II termin zaliczenia praktyki

Zaliczenie praktyki następuje po przekazaniu przez studenta pełnej dokumentacji z praktyki:

  • dziennika praktyk (Zał. 1 Programu praktyk),
  • opinii z realizacji praktyki zawodowej podpisanej i podpieczętowanej przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji przyjmującej (Zał. 2 Programu praktyk),
  • portfolio studenta (Zał. 3 Programu praktyk),
  • sprawozdania studenta z realizacji praktyki (Zał. 4 Programu praktyk),
  • hospitacji praktyki zawodowej przeprowadzonej przez kierunkowego opiekuna praktyk.

Dokumentację z praktyk należy dostarczyć w formie papierowej do Instytutu Geografii (można przekazać je droga pocztową).

Szczegółowe informacje odnośnie terminu i czasu praktyk, zalecanych miejsc praktyk oraz celów i zakresu przedmiotowego, zawiera program praktyk.

Lista potencjalnych miejsc praktyk przekazywana jest studentom przez kierunkowego opiekuna praktyk podczas spotkania organizacyjnego.