Instytut Geografii

Opis Instytutu Geografii

Badania/projekty

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii, od momentu jego założenia, prowadzi badania w ramach badań statutowych (BS) i badań własnych (BW), zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wiodącymi tematami badawczymi były problemy związane z postrzeganiem krajobrazu (prof. dr hab. A. Kowalczyk) i ze współczesnymi procesami korytowymi rzek ze szczególnym uwzględnieniem wpływu stopnia wodnego we Włocławku na proces erozji wgłębnej poniżej zapory (prof. dr hab. Z. Babiński). Tematy te doczekały się licznych opracowań naukowych, w tym również pozycji książkowych. Te dwa zasadnicze kierunki badań wywarły ogromny wpływ na profil badawczy jednostki. Wraz z rozwojem kadrowym Instytutu, rozszerzał się horyzont badawczy, skupiający się wokół zainteresowań pracowników, a w szczególności w kierunku geografii fizycznej, turystyki, zrównoważonego rozwoju i geografii społeczno-ekonomicznej.

W zakresie geografii fizycznej prowadzone były i są w dalszym ciągu kontynuowane takie tematy jak: wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze; współczesne procesy korytowe rzek, wpływ stopni wodnych na procesy erozyjno-akumulacyjne rzek; gospodarka wodna w obszarze doliny Wisły i jej dopływów; zróżnicowanie warunków klimatycznych w skali lokalnej i regionalnej; klimat obszarów zainwestowanych, w tym klimat miejski; badania w zakresie morfologii, morfogenezy i ochrony krajobrazu; opracowania fizjograficzne i ekofizjograficzne.

W zakresie geografii turystyki prowadzone są badania dotyczące: typów i struktury przestrzennej walorów turystycznych; ruchu turystycznego, gospodarki turystycznej na poziomie miejscowości turystycznych, jednostek administracyjnych; wielozmysłowego spostrzegania krajobrazów; turystyki na obszarach cennych przyrodniczo i wiejskich, metody badań GIS.

Pracownicy zajmujący się problematyką zrównoważonego rozwoju badają: przyrodnicze i ekonomiczne podstawy zrównoważonego rozwoju (region Borów Tucholskich); regionalne problemy zrównoważonego rozwoju; weryfikacja kryteriów zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych miast i form użytkowania zasobów przyrodniczych.

Funkcjonująca od początku założenia jednostki specjalność geografia społeczno-ekonomiczna, aktualnie ma swych reprezentantów realizujących takie zagadnienia jak: przemiany społeczno-ekonomiczne w obszarach wiejskich i zurbanizowanych; zachowania polityczne społeczeństwa Polski, regionu i miejscowości lokalnych, geografia transportu w tym rola portów lotniczych w rozwoju lokalnym i regionalnym; Bydgoszcz jako potencjalny ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym.

Ponadto w Instytucie realizowany jest jeden temat o znaczeniu międzynarodowym: zmiany środowiska przyrodniczego Centralnej i Zachodniej Mongolii ze szczególnym uwzględnieniem procesów zmarzlinowych (prof. dr hab. Z. Babiński).