Instytut Geografii

Historia Instytutu

Katedra Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej powstała w roku 1995 z inicjatywy dr hab. Aleksandry Kowalczyk, której powierzono funkcję kierownika. Katedra liczyła wówczas 3 pracowników naukowo-dydaktycznych: profesora nadzwyczajnego (dr hab. A. Kowalczyk) i 2 adiunktów (dr R. Dysarz i dr P. Pomianowski). Jednostka, obok Instytutu Biologii, wchodziła w skład Wydziału Matematyki i Techniki, a od roku 1996 – Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych. Do momentu uruchomienia kierunku geografia, pracownicy Katedry prowadzili zajęcia dydaktyczne na kierunkach: biologia oraz technika. W tym czasie, na tzw. drugim etacie, podjął pracę dr hab. Zygmunt Babiński. 

Budynek Instytutu Geografii widoczny od strony ulicy Mińskiej Budynek Instytutu widoczny od strony głównego wejścia. Na pierwszym planie choinka i trawa

Ryc 1. Budynek Instytutu Geografii UKW przy ul. Mińskiej 15 
A – widok od strony Kanału Bydgoskiego, B – widok od strony północnej

Dzięki staraniom prof. Aleksandry Kowalczyk, i wsparciu JM Rektora oraz Senatu UKW, Katedra Geografii otrzymała w październiku 1998 r. zgodę Ministra Edukacji Narodowej na uruchomienie studiów geograficznych z dwiema specjalnościami: geografia fizyczna i geografia turystyki. Pierwszy rok akademicki rozpoczął się ze względów organizacyjnych z miesięcznym opóźnieniem, tj. z dniem 1 listopada 1998 r.. Kształcenie podjęło wówczas 67 studentów na studiach stacjonarnych, i aż 150 studentów na studiach niestacjonarnych, co stanowiło jednoznaczny dowód trafności oferty dydaktycznej w stosunku do potrzeb regionu kujawsko-pomorskiego. W skład kadry Katedry Geografii wchodzili wówczas: profesor tytularny – Wiesław Maik, trzech profesorów uczelnianych – dr hab. Zygmunt Babiński, dr hab. Aleksandra Kowalczyk i dr hab. Andrzej Rachocki oraz 2 adiunktów, asystent i starszy wykładowca. Od początku funkcjonowały dwa zakłady naukowe: Zakład Geografii Fizycznej i Ochrony Krajobrazu (kierownik – dr hab. A. Rachocki) oraz Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (kierownik – prof. dr hab. W. Maik).

W roku akademickim 1999/2000 Katedrę Geografii opuścili prof. dr hab. Wiesław Maik i dr hab. Andrzej Rachocki, który przez kolejne pięć lat prowadził zajęcia dydaktyczne w ramach umów zleconych. W celu uzupełnienia minimum kadrowego, zatrudniono na etatach profesorskich 2 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych: dr hab. Krzysztofa Błażejczyka oraz dr hab. Zbigniewa Rykla, którym powierzono kierownictwo w/w dwóch zakładów. Najmłodszą kadrę uzupełnił jeden magister. Katedra liczyła wówczas 10 pracowników naukowo-dydaktycznych i referenta. Rozpoczęcie roku akademickiego zbiegło się z powołaniem Zakładu Hydrologii i Ochrony Wód (kierownik – dr hab. Z. Babiński, prof. WSP), na mocy Zarządzenia Rektora UKW nr 54/98/99 z dn. 19.07.1999 r. 

Na

Ryc. 2. Fragment wnętrza Biblioteki Geograficznej

W kolejnym roku akademickim (2000/2001), w miejsce prof. dr hab. Wiesława Maika, zatrudnienie podjął prof. dr hab. Jana Szupryczyński, co pozwoliło na utrzymanie zdolności prowadzenia kierunku magisterskiego. Ponadto zatrudniono kolejnego adiunkta (specjalisty z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej) i asystenta. Z dniem 15 grudnia 2000 r., JM Rektor WSP prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski powołał na stanowisko kierownika Katedry Geografii dr hab. Z. Babińskiego, prof. WSP. Rozpoczęcie roku akademickiego 2001/2002 zaowocowało przyjęciem do pracy 2 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych: dr hab. inż. architekta Barbarę Sierecką-Nowakowską i dr hab. Zbigniewa Śnieszko, specjalizującego się w geografii fizycznej. Ponadto zatrudniono: na stanowisku adiunkta – doktora z zakresu klimatologii; na stanowisku starszego wykładowcy – doktora, specjalisty z geografii turystyki oraz 4 asystentów. Wzrost liczebności kadry naukowo-dydaktycznej (do stanu 18 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 1 bibliotekarz), umożliwił powołanie, z dniem 1 października 2001 r., Zakładu Geografii Turystyki (kierownik – dr hab A. Kowalczyk, prof. WSP). Jednocześnie, Katedrę Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej przekształcono w Instytut Geografii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (Zarządzenie Rektora nr 41/2000/2001 z dn. 25.07.2001 r.). Rozwój kadrowy specjalistów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej umożliwił utworzenie trzeciej specjalności o wskazanej nazwie, na kierunku geografia.

W roku akademickim (2002/2003) zaszły kolejne zmiany kadrowe, co niestety potwierdziło dużą jej płynność i niestabilność. W celu wzmocnienia składu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, zatrudniono prof. dra hab. Andrzeja Matczaka z Uniwersytetu Łódzkiego (na tzw. drugim etacie) i dr hab. Macieja Kumora z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (w wymiarze ½ etatu). Natomiast, w sesji letniej 2003 r., zmniejszono wymiar zatrudnienia prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu (do ½ etatu), ze względu na przejście na pełen etat do UMK w Toruniu. Ponadto, zatrudniono specjalistę z zakresu nauk rolniczych i gleboznawstwa – dra hab. Mieczysława Wojtasika, prof. AB. W tym czasie rozpoczęła pracę dr hab. Margarita Ilieva (z Bułgarii), specjalistka z zakresu geografii ekonomicznej, mianowana na profesora AB z momentem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego. Zatrudnienie adiunkta i 2 asystentów spowodowało, że Instytut Geografii, pomimo zmian kadrowych utrzymał swój liczebny skład na poziomie 21 osób. Rok akademicki zakończył się pierwszą w historii Jednostki promocją 42 magistrów geografii zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. W dniu 31 marca 2003 likwidacji uległ najstarszy zakład Instytutu Geografii – Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego (po odwołaniu kierownika – dra hab. Z. Rykla), a w jego miejsce powołano: Zakład Geografii Zrównoważonego Rozwoju (kierownik – dr R. Dysarz) oraz Zakład Kształtowania Krajobrazu i Planowania Przestrzennego (kierownik – dr hab. inż. B. Sierecka-Nowakowska). W rezultacie wskazanych zmian w Instytucie Geografii funkcjonowało łącznie pięć zakładów naukowych.

Rok akademicki 2003/2004 rozpoczął się przygotowaniami do akredytacji kierunku geografia, która odbyła się w dniach 26-28 listopada 2003 r.. Wówczas, głównym celem Jednostki było posiadanie w składzie kadrowym 8 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, oraz funkcjonowanie Laboratorium Sedymentologiczno-hydrochemiczno-gleboznawczego i terenowej stacji naukowo-badawczej. Pierwsza akredytacja zakończyła się 2-letnim okresem warunkowego zaliczenia kierunku geografia. W końcu tego roku akademickiego kadrę wraz z nowo zatrudnionym adiunktem i asystentem stanowiło 23 pracowników etatowych i 3 techniczno-administracyjnych. W 2004 r. prof. Z. Babiński otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na profesora tytularnego, pierwszą w historii Instytutu Geografii Akademii Bydgoskiej. 

Na zdjęciu znajduje się sprzęt do badań taki jak probówki, mikroskop ustawione na stole oraz szereg krzeseł

Ryc. 3. Laboratorium sedymentologiczno-hydrochemiczno-gleboznawcze Instytutu Geografii UKW

W roku akademickim 2004/2005 uzupełniono wakaty samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych o dr hab. Anatolija Melnyka, prof. AB (z Uniwersytetu Franko we Lwowie) i dr hab. Zbigniewa Taylora, prof. AB (z IG i PZ PAN w Warszawie). Ponadto, dr hab. Krzysztof. Błażejczyk uzyskał tytuł profesora tytularnego, a prof. dr hab. Zygmunt Babiński profesora zwyczajnego AB. Zatrudnienie 2 kolejnych adiunktów i 2 asystentów sprawiło, że pod koniec tego roku Instytut Geografii zatrudniał już 28 pracowników naukowo-dydaktycznych, i jak w poprzednim okresie, 3 pracowników techniczno-administracyjnych. W wyniku zmian kadrowych, 1 października 2004 r., utworzono Zakład Badań Czwartorzędu (kierownik – dr hab. Z. Śnieszko) i reaktywowano Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej (dr hab. Z. Taylor). Z kolei, wraz z odejściem do Akademii Techniczno-Rolniczej dr hab. inż. Barbary Siereckiej-Nowakowskiej kierowany przez Nią Zakład Kształtowania Krajobrazu i Planowania Przestrzennego uległ likwidacji. Należy także podkreślić niezwykle ważny fakt – z dniem 1 września 2005 r. Akademia Bydgoska została przekształcona w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Na początku roku akademickiego 2005/2006, złożony z sześciu zakładów, Instytut UKW zatrudniał 31 pełnoetatowych pracowników w tym: 3 profesorów tytularnych, 5 profesorów uczelnianych, 6 adiunktów, 10 asystentów, 2 starszych wykładowców, 1 referenta, 1 bibliotekarza, 1 laboranta i 2 pracowników technicznych. Wśród pracowników naukowo-dydaktycznych było trzech obcokrajowców: z Bułgarii, Ukrainy i Rosji. Ponadto w Instytucie pracował jeden profesor tytularny na II etacie. Ten skład kadrowy został pozytywnie zaopiniowany podczas powtórnej wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która dokonała oceny Jednostki 1 grudnia 2005 r. i uznała, że Instytut Geografii spełnia wszelkie wymogi stawiane jednostkom naukowo-dydaktycznym i wyznaczyła kolejną ocenę dopiero po pięciu latach, a więc na koniec roku 2010. Wskazany termin akredytacji spowodował, że prof. dr hab. Zygmunt Babiński, pomimo objęcia z dniem 1 września 2006 r. funkcji Prodziekana ds. Nauki i Współpracy Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, w dalszym ciągu pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Geografii. Dopiero 1 marca 2006 r. ponownie dyrektorem została prof. A. Kowalczyk, czemu towarzyszyła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora. Obowiązki te, od dra Romana Dymarza, przejął dr Mirosław Więcław. Pod koniec roku akademickiego zrezygnował z dalszej współpracy z Instytutem prof. dr hab. Zbigniew Taylor, a na jego miejsce (do końca roku akademickiego) zatrudnienie podjął dr hab. Roman Rudnicki z UMK. Towarzyszyła temu (z dniem 1 kwietnia 2006 r.) zmiana na stanowisku kierownika Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej.

W roku akademickim 2006/2007 Instytut Geografii funkcjonował w ośmioosobowym składzie kadry profesorskiej, przy współpracy z 8 adiunktami i 11 asystentami. Taki skład osobowy gwarantował prawidłowy rozwój Jednostki. Niestety, w ostatnim miesiącu tego roku akademickiego, z zatrudnienia zrezygnował prof. Krzysztof Błażejczyk (z powodu przejścia do UW), a ponadto dr hab. Aleksandra Kowalczyk, prof. nadzw. UKW odeszła na emeryturę. To uszczuplenie stanu kadry o 2 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych spowodowało, że Instytut Geografii UKW u progu nowego roku akademickiego znalazł się w trudnej sytuacji, mogącej nawet doprowadzić do utraty prawa do prowadzenia studiów magisterskich z geografii. Jednak, dzięki staraniom ówczesnego Dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych – dr hab. Sławomira Kaczmarka, prof. nadzw. UKW oraz JM Rektora UKW – prof. dr hab. inż. Józefa Kubika oraz akceptacji tych działań przez prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego (który przebywał na zagranicznym wyjeździe służbowym), zdołano zatrudnić późniejszych profesorów UKW: dr hab. Mirosława Błaszkiewicza i dr hab. Jana Matuszkiewicza z Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie oraz dr hab. Stanisława Lisickiego z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu Instytutu Geografii było uzyskanie (25 maja 2007 r.), stopnia naukowego doktora przez mgr Danutę Szumińską, która obroniła dysertację doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. Z. Babińskiego, przed Radą Naukową Instytutu Geografii UMK w Toruniu. Tym samym zapoczątkowała rozwój naukowy średniej kadry pracowników naukowo-dydaktycznych.

Rozpoczynający dziesięciolecie istnienia Instytutu Geografii rok akademicki 2007/2008, dzięki wskazanej wyżej inicjatywie Władz Uczelni, rozpoczął się z pełną obsadę kadrową. Równolegle do zmian kadrowych nastąpiły zmiany w kierownictwie, zarówno Instytutu, jak i jego zakładów. Od 1 października 2007 r. funkcję dyrektora Instytutu przejął (po prof. A. Kowalczyk) dr Mirosław Więcław, natomiast kierownikami poszczególnych zakładów zostali: Geografii Fizycznej i Ochrony Krajobrazu – dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz; Hydrologii i Ochrony Wód – prof. dr hab. Zygmunt Babiński; Geografii Turystyki – dr Maria Dombrowicz; Geografii Zrównoważonego Rozwoju – dr Roman Dysarz; Badań Czwartorzędu – dr hab. Stanisław Lisicki, zaś Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, z powodu braku samodzielnego pracownika, ponownie został zawieszony. Wymiernym efektem postępującego procesu rozwoju kadry pracowników naukowo-dydaktycznych była publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Gotowskiego (z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, promotor – prof. dr hab. A. Matczak), która odbyła się 30 czerwca 2008 r. na Uniwersytecie Łódzkim.

Nowy rok akademicki (2008/2009) zbiegł się ze zmianami w składzie kadry pracowników naukowo-dydaktycznych oraz zmianami administracyjnymi. Na stanowisko dyrektora Instytutu powrócił prof. dr hab. Zygmunt Babiński, zaś zastępcą dyrektora został dr Mirosław Więcław. Ponadto długoletni pracownik i kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju – dr Roman Dysarz przeszedł na emeryturę, a Jego funkcję przejął dr Hubert Rabant. Również w tym roku przekształcono Zakład Geografii Zrównoważonego Rozwoju w Zakład Numerycznych Analiz Przestrzeni, którego kierownikiem został dr inż. Kazimierz Harłoziński, oraz stanowisk kierownika Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej powierzono dr hab. Margaricie Iliewej, prof. nadzw. UKW. Niestety, niepokojącym zjawiskiem była utrzymująca się już od szeregu lat tendencja zmniejszania się liczby zainteresowanych studiami niestacjonarnymi z geografii (do 30 osób). Istotną w tym względnie rekompensatą był udany nabór (166 studentów) na studia pierwszego stopnia – kierunek turystyka i rekreacja Kierunek ten (otwarty z dniem 1 października 2008 r., dzięki niemal dwuletnim staraniom dr hab. Aleksandry Kowalczyk, prof. nadzw. UKW i wsparciu kadry Instytutu Kultury Fizycznej) posiadał dwie specjalności: gospodarkę turystyczną i rekreację ruchową, dedykowane studentom stacjonarnym i niestacjonarnym.

W roku akademickim 2009/2010 kontynuowano uzupełnianie składu kadry pracowników naukowo-dydaktycznych. Zatrudniono następujące osoby: prof. dr hab. Jana Falkowskiego, dr Marcina Hojana, dr Hannę Michniewicz-Ankiersztajn, mgr Sylwię Barwińską. Natomiast w tym czasie, we wrześniu 2009 r., zmieniła Uczelnię dr Małgorzata Pisarska-Jamroży. W marcu 2010 r. Rada Instytutu Geografii pozytywnie zaakceptowała wniosek o uruchomienie nowego i jednocześnie nowatorskiego kierunku studiów inżynierskich (3,5-letnich) o nazwie rewitalizacja dróg wodnych. Ze względu na fakt, że taki kierunek studiów nie był określony w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Geografii musiał ubiegać się o jego wpisanie do stosownego rejestru i opracować standardy kształcenia dla proponowanego kierunku.

W roku akademickim 2010/2011 zaznaczył się dalszy rozwój naukowy kadry Instytutu Geografii. Pomyślne zakończyły się trzy przewody doktorskie, a mianowicie mgr Adama Krupy przed Radą Naukową IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie (7 grudnia 2010 r., promotor – prof. dr hab. J. Szupryczyński); mgr Alicji Goni przed Radą Naukową Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (25 stycznia 2011 r., promotor – prof. dr hab. A. Matczak) oraz mgr Iwony Józefowicz przed Radą Naukową IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie (29 marca 2011 r., promotor – dr hab. Z. Taylor). W ten sposób Instytut Geografii UKW, przed wizytacją Państwowej Komisji Akredytacyjnej wiosną 2011 r., posiadał: 4 profesorów tytularnych (w tym 1 z Ukrainy), 4 profesorów uczelnianych (w tym 1 z Bułgarii), 11 doktorów, 7 magistrów – łącznie 26 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracownika administracyjnego, laboranta i 2 bibliotekarzy. Z dniem 1 marca. 2011 r. zatrudniono dr hab. A. Dłużewską, prof. nadzw. UKW, która od października kolejnego roku akademickiego została kierownikiem Zakładu Geografii Turystyki. W kwietniu 2011 r. odbyła się wizytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku geografia. Instytut Geografii został pozytywnie oceniony i uzyskała akredytacje na okres 5 lat. Z dniem 3 października 2011 r., w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych, powstał Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Tworzyły go dwie jednostki, tj. Instytut Kultury Fizycznej oraz Instytut Geografii.

W roku akademickim 2011/2012 pomyślnie zakończyły się dwa przewody doktorskie, a mianowicie mgr Michała Habla przed Radą Naukową IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie (w kwietniu 2012 r., promotor – prof. dr hab. Z. Babiński); mgr Mirosława Rurka przed Rada Naukową Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego (w czerwcu 2012 r., promotor – dr hab. Z. Śnieszko, prof. nadzw.).

Także w tym roku akademickim odbyły się wybory władz dziekańskich Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Dziekanem Wydziału, na kadencję 2012-2016, został prof. dr hab. Zygmunt Babiński Natomiast na pełniącego obowiązki Dyrektora Instytutu Geografii powołano dr Mirosława Więcława, który dotychczas pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora. W styczniu 2012 r., stosunek pracy rozwiązał dr hab. S. Lisicki, prof. nadzw., a na pełniącego funkcję kierownika Zakładu Badań Czwartorzędu powołano dr Adama Krupę. Od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012 został uruchomiony kierunek rewitalizacja dróg wodnych. W celu zapewnienia kadry do minimum kadrowego tego kierunku, od kwietnia 2012 r. zatrudniono dr hab. inż. Wiesława Galora, specjalistę w zakresie budownictwa żeglugi i nawigacji.

W roku akademickim 2012/2013 mgr Tomasz Giętkowski obronił pracę doktorską (UG, listopad 2012 r., promotor – dr hab. Aleksandra Kowalczyk, prof. nadzw.). W grudniu 2012 zatrudniono prof. dr hab. inż. J. Dziopaka, specjalistę w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. W marca 2013 r. zmieniły się władze dyrektorskie. Dyrektorem została dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw., a zastępcą dyrektora dr Alicja Gonia. W strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii, od lutego 2012 r., Zakład Hydrologii i Ochrony Wód zastapiła Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych, której kierownikiem został prof. dr hab. Zygmunt Babiński. We wrześniu 2013 r. dr hab. A. Dłużewska, prof. nadzw. UKW zrezygnowała ze stanowiska Dyrektora Instytutu i z tego względu od pierwszego października 2013 r. pełniącą obowiązki dyrektora została Pani dr Alicja Gonia. Do grona pracowników Instytut Geografii UKW dołączyli: dr hab. Z. Podgórskiego, dr hab. M. Grodzynskyi i dr Dominika. Muszyńska-Jeleszyńska. Instytut podpisał umowę z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych w sprawie zasad prowadzenia i organizacji kierunku studiów „Turystyka krajoznawcza i kulturowa”.

W roku 2014 w Instytucie Geografii zatrudniono dr hab. Zbigniewa Śnieszko. Z początkiem roku akademickiego 2014/2015 funkcję dyrektora objął dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw., a dr Alicja Gonia jako zastępca dyrektora zachowała część swoich dotychczasowych obowiązków, tj. zakres kompetencji bezpośrednio związanych z dydaktyką. W styczniu 2014 r. powołano zespół zadaniowy do opracowania wniosku o uruchomienie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia kierunku turystyka i rekreacja. We wrześniu 2014 wygasł stosunek pracy prof. dr hab. J. Dziopakowi, a rozpoczął się z dr Adrianem Lubowieckim-Vikuk oraz mgr inż. kapt. ż. ś. Grzegorzem Nadolnym. Ponadto, dokonano szeregu istotnych zmian w strukturze Instytutu (Rozporządzenie JM Rektora UKW z 2014 i ze zmianami z listopada 2016 r.), dostosowując ja do aktualnych potrzeb naukowo-badawczych i dydaktycznych. Jednostkę tworzą cztery zakłady i katedra, tj. Zakład Badań Historii Krajobrazu (kierownik – dr hab. Z. Śnieszko), Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej (kierownik dr hab. M. Ilieva, prof. nadzw. UKW), Zakład Geografii Turystyki (kierownik – dr hab. A. Dłużewska, prof. nadzw. UKW), Zakład Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu (kierownik – dr hab. Z. Podgórski, prof. nadzw. UKW) z Pracownią Klimatologii (kierownik – dr M. Okoniewska), oraz Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych (kierownik – prof. dr hab. Z. Babiński, uprzednio – dr M. Habel, a od 1 maja 2016 r. do 30 września 2016 r. – dr H. Rabant). W skład Katedry wchodzą: Laboratorium Analiz Jakości Wód Powierzchniowych (kierownik mgr D. Szatten), Pracownia Badań Zasobów Turystycznych i Kulturowych Dróg Wodnych (dr M. Dombrowicz), Pracownia Nawigacji Śródlądowej i Przybrzeżnej (mgr inż. G. Nadolny, kpt. ż. ś.), Pracownia Rewitalizacji Terenów Nadrzecznych (dr D. Muszyńska-Jeleszyńska) oraz Pracownia Transportu i Logistyki (dr H. Rabant).

Przyspieszono również prace bezpośrednio związane z poszerzeniem oferty dydaktycznej Instytutu. W efekcie w 2015 r. uzyskano zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie dwóch kierunków studiów drugiego stopnia z turystyki i rekreacji (specjalności: obsługa ruchu turystycznego oraz rekreacja i fitness – z partnerskim udziałem kadry Instytutu Kultury Fizycznej) oraz studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) zarządzanie kryzysowe (specjalności: zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym i zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym). Polityka personalna prowadzona przez Władze Wydziału oraz Instytut Geografii polegała przede wszystkim na utrzymaniu dotychczasowego stanu kadrowego. Niemniej jednak zaszło szereg zmian: z dniem 30 września 2015 r. odszedł na emeryturę prof. dr hab. inż. Mieczysław Wojtasik (gleboznawca), a 30 stycznia 2016 r. wygasł stosunek pracy dr hab. Krzysztofowi Prusikowi, prof. nadzw. UKW, specjaliście z zakresu kultury fizycznej zatrudnionemu na drugim etacie.

W listopadzie 2016 r. Instytut zatrudniał: 5 profesorów tytularnych, 7 profesorów uczelnianych, 18 doktorów na stanowisku adiunkta, 5 asystentów, pracownika administracyjnego (mgr G. Barwińska-Szczutkowska), pracownika technicznego (mgr P. Twaróg) oraz 2 bibliotekarzy (L. Siwert, mgr I. Budzbon).

W wyborach władz dziekańskich na kadencję 2016-2020 wyłoniono nowe kierownictwo Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Prof. dr hab. Zygmuntowi Babińskiemu objął ponownie funkcję Dziekana Wydziału, a dr Michałowi Hablowi przejął obowiązki Prodziekana ds. Nauki. W czerwcu 2016 r. wygasł stosunek pracy dr Grzegorzowi Górniewiczowi.

Instytut rozpoczął nabór na dwa nowe kierunki: turystka i rekreacja (studia drugiego stopnia) oraz zarządzanie kryzysowe w środowisku (studia pierwszego stopnia inżynierskie,). W roku akademickim 2015/2016 w celu uatrakcyjnienia studiów wszystkie kierunki przeprofilowano z ogólnoakademickiego na profil praktyczny, dające studentom i przyszłym absolwentom większe szanse znalezienia zatrudnienia na rynku pracy. Z kolei, dowodem wysokiego poziomu badań naukowych prowadzonych w Instytucie Geografii, jest przyznanie po parametryzacji za lata 2013-2016 naukowej kategorii B, co odpowiadało 7 pozycji w rankingu jednostek geograficznych w Polsce. Ponadto, w czerwcu 2017 r. Rada Naukowa IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie nadała Dawidowi Szattenowi stopień naukowy doktora (promotor prof. dr hab. Z. Babiński, promotor pomocniczy dr M. Habel).

W dniu 7 września 2016 r. Instytut Geografii uroczyście obchodził 20-lecie swojego powstania. Z tej okazji w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się specjalna sesja okolicznościowa z udziałem JM Rektora UKW, prof. dr hab. Jacka Woźnego. Zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia UKW oraz dyplomy uznania za wkład włożony w powstanie i rozwój ośrodka geograficznego w Bydgoszczy. Cennym wydarzeniem było ukazanie się monografii pt. „20 lat geografii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 1995-2015”, którą opracowała i zredagowała prof. Margarita Ilieva. Warto także podkreślić, że w s wakacji aą. agowanej przez prof.erza Wielkiego 1995-2015, 2t. ym wydarzeniem było ukazanie się monografii Instytutu Geografiijednostek geograficznych w Polsce.W, prof.roku akademickim 2016/2017 kierunek geograficzny uzyskał akredytację na okres kolejnych 5 lat.

Rok akademicki 2017/2018 Instytut Geografii rozpoczął w nowej siedzibie, tj. w budynku zlokalizowanym przy Placu Kościeleckich 8. Poprawie warunków lokalowych towarzyszyły także zmiany kadrowe. Obowiązki Zastępcy Dyrektora od dr Alicji Goni przejął dr Dawid Szatten. W grupie nowozatrudnionych pracowników znaleźli się dr Monika Kozłowska-Adamczak (doktorat nadany w 2016 roku przez Radę Naukową Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego – promotor prof. dr hab. A. Matczak) oraz specjaliści z zakresu geografii fizycznej i GIS dr hab. Michael Maerker i mgr Sebastian Czapiewski.

Po wskazanych zmianach kadrowych Instytut zatrudniał: 5 profesorów tytularnych (prof. dr hab. Z. Babiński, prof. dr. hab. J. Falkowski, prof. dr hab. M. Grodzynskyi, prof. dr hab. A. Melnyk, prof dr hab. O. Obodovskyi)prof.icz,  hab.nego oraz 2 bibliotekarzy. anych, doktorów na stanowisku adiunkta, asystentów, pracownika administracyjnego, prac; 7 profesorów uczelnianych (dr hab. E. Bendikova, dr hab. A. Dłużewska, dr hab. inż. W. Galor, dr hab. M. Ilieva, dr hab. Z. Podgórski, dr hab. E. Szkurłat, dr hab. Z. Śnieszko), 18 doktorów na stanowisku adiunkta (dr hab. Michael Marker, dr M. Dombrowicz, dr P. Gierszewski, dr A. Gonia, dr R. Gotowski, dr M. Habel, dr inż. K. Harłoziński, dr M. Hojan, dr I. Józefowicz, dr M. Kozłowska-Adamczak, dr A. Krupa, dr H. Michniewicz-Ankiersztajn, dr D. Muszyńska-Jeleszyńska, dr M. Okoniewska, dr H. Rabant, dr M. Rurek, mgr D. Szatten, dr D. Szumińska), 1 starszego wykładowcę (dr M. Więcław), 3 asystentów (mgr Ż. Marciniak, mgr inż. G. Nadolny, kpt. ż. ś, mgr A. Tychoniec), pracownika administracyjnego (mgr J. Kamińska) oraz pracownika technicznego (mgr P. Twaróg).

Z dniem 1 października 2019 Instytut działa w nowej strukturze organizacyjnej.