Instytut Geografii

Nowa monografia zespołu z Katedry Geografii Krajobrazu

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ukazała się monografia pt.: The role of beavers in the Holocene landscape evolution of the small river valleys (the Tuchola Forest – North European Plain)". Autorami publikacji jest zespół pracowników Katedy Geografii Krajobrazu w składzie: dr hab. Zbigniew Śnieszko prof. uczelni, dr Mirosław Rurek oraz dr Marcin Hojan.

…Recenzowana monografia pt. “The role of beavers in the Holocene landscape evolution of the small river valleys (the Tuchola Forest – North European Plain)” ma dużą wartość, jako materiał naukowy dla szerokiego gremium przyrodników, nie tylko w skali badanego regionu. Przedłożone opracowanie monograficzne jest dziełem oryginalnym dotyczącym głownie oddziaływania bobrów w skali holocenu. Jest ono obszerne, wnikliwe i w zdecydowanej większości precyzyjnie przygotowane do druku…

…Należy zwrócić uwagę na szybki wzrost zainteresowań oddziaływaniem bobrów na współczesne środowisko przyrodnicze (Karpaty, Polska Centralna), i na braki w ujęciu paleogeograficznym…

…Monografia stanowi podsumowanie wieloletnich badań Autorów w regionie Borów Tucholskich i zawiera wiele ważnych informacji geologicznych i geomorfologicznych o działalności bobrów głównie w przeszłości…

Fragment z recenzji prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia