Instytut Geografii

Funkcjonowanie UKW do 10 kwietnia 2020 - aktualizacja

Zarządzenie Nr  52/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie: zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności  akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r., poz. 455).  

zarządzam, co następuje:

par. 1

 1. Wejścia do budynków UKW zostają zamknięte dla osób nie będących pracownikami UKW, lecz portiernie w budynkach Uczelni funkcjonują.
 2. Sprawy służbowe należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 3. Zasady określone w §1 obowiązują od dnia 24 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.

par. 2

 1. Przedłuża się zawieszenie wszelkich wydarzeń o charakterze otwartym np.: konferencje, sympozja, imprezy, występy artystyczne i sportowe oraz inne tego typu spotkania organizowane w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwanym dalej „UKW”, jak również przedłuża się zawieszenie korzystania z infrastruktury UKW przez podmioty i użytkowników zewnętrznych.
 2. Przedłuża się zawieszenie wyjazdów służbowych zagranicznych oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp. przedsięwzięciach pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.
 4. Przedłuża się zakaz zakwaterowania nowych osób w domach studenckich UKW oraz podtrzymuje się zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych i ustala się godziny wejść i wyjść od 7:00 do godz. 22.00.
 5. Zasady określone w §2 obowiązują od dnia 24 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.

par. 3

 1. Przedłuża się zawieszenie wszelkich kontaktowych form zajęć dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.
 2. Zajęcia dla studentów mają być prowadzone jedynie w formie zdalnej.
 3. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę UKW.
 4. Zasady określone w §3 obowiązują od dnia 24 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.
 5. Obsługa administracyjna studentów w wskazanym w ust. 4 okresie odbywa się wyłącznie w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.
 6. Studenci i doktoranci krajowi oraz zagraniczni przebywający na uczelni mają obowiązek informowania niezwłocznie o podejrzeniu infekcji COVID-19 – informację należy przekazać na adres e-mail: rektor@ukw.edu.pl

par. 4.

 1. Przedłuża się obowiązek ograniczania do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w miejscu pracy bez względu na formę ich zatrudnienia.
 2. Dokumenty należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię UKW.
 3. Biura administracji nie przyjmują bezpośrednio interesantów.  W wyjątkowych sytuacjach przyjęcie interesanta jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
 4. Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w większości obowiązuje praca zdalna. W przypadku, kiedy niezbędna jest obecność pracownika, wyznaczane są dyżury we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-13.00. Redukcje liczby osób dyżurujących leżą w gestii kierowników jednostek organizacyjnych.
 5. Kierownik jednostki organizacyjnej uzgadnia z pracownikiem zakres pracy zdalnej.
 6. Zasady określone w §4 obowiązują od dnia 24 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.

par. 5.

 1. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki organizacyjnej o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną.
 2. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki organizacyjnej o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną osób pozostających we wspólnym domostwie.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika bez zbędnej zwłoki do Biura Rektora.

par. 6

 1. Należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID-19
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do:
  1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego;
  2) utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonywującym pracę zdalną, monitorowania i nadzorowania efektów tej pracy;
  3)  raportowania sytuacji pracodawcy.

par. 7

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

par. 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.  

Rektor
Prof. dr hab. Jacek Woźny