Instytut Geografii

Zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną (w tzw. terminie zerowym)

Zasady przystąpienia do egzaminów
w terminie przed główną sesją egzaminacyjną
(w tzw. terminie zerowym)
przyjęte przez Radę Kolegium III w dniu 4.02.2021 r.

 1.  Zasady organizacji i przebiegu sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnych określają:
  - Regulamin studiów UKW wprowadzony Uchwałą Senatu UKW Nr 25/2019/2020
  z dnia 26 kwietnia 2020 r.;
  - Zarządzenie Nr 97/2011/2012 Rektora UKW z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie
  elektronicznego wprowadzania ocen i zaliczeń przez nauczycieli akademickich w systemie USOSweb;
  - Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie organizacji bieżącego roku akademickiego.
 2.  Za zgodą egzaminatora student ma możliwość wcześniejszego składania egzaminu w tzw. terminie zerowym nieobjętym harmonogramem egzaminów w głównej sesji egzaminacyjnej.
 3.  Warunkiem składania egzaminu w terminie zerowym jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia, jeśli zaliczenie danego przedmiotu jest wymagane.
 4.  Wniosek o zgodę na termin zerowy egzaminu składa egzaminator (zał. nr 1). Wniosek może być złożony w formie elektronicznej. Egzamin w terminie zerowym może odbyć się nie wcześniej niż w ostatnim tygodniu semestru/na ostatnich zajęciach w semestrze. W przypadkach szczególnie
  uzasadnionych prodziekan/zastępca może wyrazić zgodę na inny termin egzaminu i zaliczenia.
 5.  W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu w terminie zerowym studentowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej.
 6.  Termin egzaminu zerowego nie jest obowiązkowy dla studentów.