Instytut Geografii

UWAGA ! WNIOSKI IOS w semestrze letnim 2020/2021

W odniesieniu do organizacji semestru letniego 2020/2021, zgodnie z zarządzeniem JM Rektora Nr 85/2019/2020 z dnia 8 września 2020 r. z późn. zm. oraz Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UKW Nr 25/2019/2020 z dnia 26 kwietnia 2020 r.) studenci mają prawo do odbywania zajęć w trybie indywidualnej organizacji studiów. W związku z powyższym, wnioski IOS kierowane na ręce Dyrektora Kolegium III wraz z harmonogramem zajęć ze zgodami prowadzących (akceptowane są obecnie zgody prowadzących przekazane w korespondencji elektronicznej), należy składać do sekretariatu IG ds. dydaktycznych lub na adres mspbeata@ukw.edu.pl, nie później niż w ciągu pierwszych 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć w semestrze letnim. Wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany.